Báo cáo kết quả và kế hoạch thực hiện 3 công khai

PHÒNG GD&ĐT TP THỦ DẦU MỘT      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Trường Tiểu học Phú Mỹ                                  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
                                                                        
   Số: 241 /BB- PM                                                   

              Biên bản công bố niêm yết về các khoản thu – chi đầu năm học 2018-2019                    và công khai theo Thông tư 36/2017/TT-BGDĐT Quy chế thực hiện                   công khai đối với cơ sở Giáo dục; Công khai theo Thông tư 61/2017/TT-BTC

I/ Thời gian- Địa điểm :  
- Về thời gian : Ngày 25/9/2018.
- Về địa điểm: Trường Tiểu học Phú Mỹ  
II/ Nội dung công bố niêm yết :
- Công bố niêm yết các biểu mẫu theo Thông tư 36/2017/TT-BGDĐT về việc ban hành Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục.
- Công bố niêm yết các khoản thu, chi đầu năm học 2018-2019 và các biểu mẫu theo Thông tư 61/2017/TT-BTC.
III/ Tiến hành :
- Sau khi thông qua Đại hội phụ huynh toàn trường vào ngày 09/9/2018 và lập tờ trình báo cáo UBND phường Phú Mỹ. Trường Tiểu học Phú Mỹ tiến hành công bố niêm yết theo các nội dung cần công khai niêm yết tại bảng công khai của trường và trang thông tin điện tử của đơn vị.
Biên bản kết thúc lúc 11 giờ cùng ngày ./.

                   Thư ký                                                                                Hiệu trưởng         Nguyễn Thúy Linh                                                     Nguyễn Trọng Hiền

Nơi nhận:
- PGDĐT TP TDM (b/c);
- Lưu VT.


PHÒNG GD&ĐT TP THỦ DẦU MỘT     CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 Trường TH Phú Mỹ                                          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
   
  Số: 222/QĐ-PM                                        Phú Mỹ, ngày 17 tháng 9 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH
Về việc: Thành lập Ban chỉ đạo thực hiện 3 công khai
Năm học: 2018-2019

Căn cứ Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân;
Thực hiện theo sự chỉ đạo của Phòng Giáo dục và Đào tạo về việc thực hiện Quy chế 3 công khai theo Thông tư 36/2017/TT-BGDĐT của Bộ GDĐT;
Căn cứ vào kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2018-2019 của trường Tiểu học Phú Mỹ;
Căn cứ vào tình hình thực tế ở cơ sở,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Nay thành lập Ban chỉ đạo thực hiện 3 công khai năm học 2018-2019 của trường Tiểu học Phú Mỹ gồm các ông ( bà) có tên sau:
1) Ông: Nguyễn Trọng Hiền                            Hiệu trưởng          Trưởng ban
2) Bà: Phạm Thị Hiền                            P.Hiệu trưởng       Phó ban
3) Bà: Phạm Thị Hợi                                       P.Hiệu trưởng       Phó ban
4) Bà: Nguyễn Thúy Linh                      Văn thư                Thư ký
5) Bà: Nguyễn Ngọc Đức                       Kế toán                Thành viên
6) Bà: Trần Kim Thoại                          Thiết bị                 Thành viên
7) Ông: Nguyễn Văn Toàn                     Thư viện               Thành viên
8) Ông: Phạm Tấn Cương                      Bảo vệ                  Thành viên
9) Ông: Nguyễn Văn Trinh                    Bảo vệ                  Thành viên
10) Ông: Nguyễn Thành Tây                 Bảo vệ                  Thành viên
Điều 2. Ban chỉ đạo thực hiện 3 công khai có trách nhiệm xây dựng kế hoạch, tổ chức công khai và báo cáo kết quả thực hiện theo quy định về Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Thủ Dầu Một.
Điều 3. Các Ông ( bà ) có tên ở điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.
Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:                                                                                          Trưởng ban
- Như điều 1;
- Lưu:  VT.

                                                                                                      Nguyễn Trọng HiềnPHÒNG GD&ĐT TP THỦ DẦU MỘT              CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Trường TH Phú Mỹ                                                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
   
   Số :239 /KH-PM                                          Phú Mỹ, ngày 25  tháng 9 năm 2018

                                 KẾ HOẠCH THỰC HIỆN QUY CHẾ 3 CÔNG KHAI
                                                           NĂM HỌC: 2018-2019
 


Căn cứ Kế hoạch số 233/KH-PGDĐT ngày 12 tháng 3 năm 2018 của Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Thủ Dầu Một về triển khai thực hiện Quy chế 3 công khai Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT của Bộ GDĐT;
Căn cứ vào tình hình thực tế của nhà trường trong năm học 2018-2019. Nay trường Tiểu học Phú Mỹ lập kế hoạch thực hiện Quy chế 3 công khai như sau:
I. Múc đích yêu cầu:
- Thực hiện việc công khai của nhà trường để nhằm thể hiện tính minh bạch, công khai, phát huy tính dân chủ, tính chủ động và qua đây đây chịu trách nhiệm của nhà trường trong công tác quản lý nguồn lực đồng thời nâng cao hiệu quả đào tạo ở học sinh.
- Nâng cao về trách nhiệm, hoạt động của nhà trường về nội dung công khai chất lượng giáo dục, đảm bảo về chất lượng giáo dục, làm tốt về thu, chi tài chính qua đây giúp đội ngũ giáo viên, nhân viên giám sát, đánh giá việc công khai các nội dung theo quy định của pháp luật.
- Vấn đề công khai phải đảm bảo đủ về các nội dung, hình thức và thời điểm theo quy định của Thông tư hướng dẫn.
II. Nội dung công khai  
1.Công khai cam kết chất lượng giáo dục và chất lượng giáo dục thực tế
- Cam kết chất lượng giáo dục (Đính kèm biểu mẫu 05)
- Chất lượng giáo dục thực tế (Đính kèm biểu mẫu 06).
- Kế hoạch xây dựng cơ sở giáo dục đạt chuẩn Quốc gia và kết quả đạt được qua các mốc thời gian.
Nhà trường hàng năm đều căn cứ vào Thông tư số 59/2012/TT-BGDĐT ngày 28/12/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá, công nhận trường Tiểu học đạt mức chất lượng tối thiểu, trường đạt chuẩn quốc gia để phấn đấu và đạt được chuẩn Quốc gia mức độ 1 vào ngày 08/01/2014 theo Quyết định số 54/QĐ-UBND của UBND tỉnh Bình Dương công nhận.
Trong năm học 2018-2019, nhà trường tiếp tục phấn đấu và tự đánh giá về công tác chuẩn Quốc gia  để ngành kiểm tra vào tháng 9/2019.
- Về kiểm định chất lượng giáo dục:
Căn cứ vào Thông tư số 42/2012/TT-BGDĐT ngày 23/11/2012 của Bộ GDĐT ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục và quy trình, chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên, nhà trường tự đánh giá và được công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục cấp độ 3, theo Quyết định số 3100/QĐ-SGDĐT ngày 18/5/2017 của Sở GDĐT Bình Dương.
2. Công khai điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục:
- Về cơ sở vật chất (Đính kèm biểu mẫu 07).
- Vể đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên (Đính kèm biểu mẫu 08).
- Về đào tạo bồi dưỡng
 
Năm học Hình thức Nội dung Trình độ đào tạo Thời gian Ghi chú
2018-2019 Không tập trung Chính trị Trung cấp 1 năm Cô P.Hiền
2019-2020 Bồi dưỡng Chuyên môn / Ngắn hạn Tập huấn chuyên môn
2020-2021 Bồi dưỡng Chuyên môn / Ngắn hạn Tập huấn chuyên môn
3. Công khai thu, chi tài chính:
- Đính kèm biểu mẫu 06.
III. Hình thức và thời điểm công khai
1. Hình thức
- Công khai trên trang web của đơn vị.
- Niêm yết công khai tại bảng thông báo của trường.
- Công khai trong phiên họp Hội đồng sư phạm.
2. Thời điểm công khai
- Vào đầu năm học 2018-2019 và niêm yết 30 ngày liên tục.
- Tháng 6 hàng năm.
IV. Giải pháp và tổ chức thực hiện
- Nhà trường căn cứ vào Thông tư hướng dẫn tổ chức công khai tại nhà trường kết hợp niêm yết.
- Cập nhật kịp thời về số liệu, kết quả giáo dục trước khi công khai.
- Công khai trong đại hội phụ huynh học sinh và các khoản thu hộ, thu thỏa thuận ( Phát thông tin đến từng phụ huynh để biết).
- Trường tiến hành thực hiện theo hướng dẫn về 3 công khai để phụ huynh học sinh biết và giài trình khi có cá nhân thắc mắc về các nội dung công khai.
Trên đây là kế hoạch thực hiện Quy chế 3 công khai năm học 2018-2019 của trường Tiểu học Phú Mỹ./.

Nơi nhận:                                                                         Hiệu trưởng
- PGDĐT TP TDM;
- Lưu: VT.

                                                                                    Nguyễn Trọng Hiền


PHÒNG GD&ĐT TP THỦ DẦU MỘT            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Trường Tiểu học Phú Mỹ                                       Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
     Số : 240/ BC-PM                                             Phú Mỹ, ngày 25 tháng 9 năm 2018

                            BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN QUY CHẾ 3 CÔNG KHAI
NĂM HỌC: 2018-2019
                                                                         

Căn cứ Kế hoạch số 233/KH-PGDĐT ngày 12 tháng 3 năm 2018 của Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Thủ Dầu Một về triển khai thực hiện 3 công khai theo Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT của Bộ GDĐT.
Trường Tiểu học Phú Mỹ xin báo cáo kết quả thực hiện như sau:
1. Về nội dung công khai
- Trường đã thực hiện công khai theo các biểu mẫu quy định và niêm yết để mọi người biết và theo dõi dám sát kể cả thông báo cho Hội đồng sư phạm giáo viên nắm nội dung này.
- Tiếp tục duy trì và củng cố kết quả về trường chuẩn Quốc gia và kiểm định chất lượng giáo dục đạt được.
- Trong năm học 2017-2018, không có đơn thư thắc mắc về nội dung mà trường đã công khai của phụ huynh kể cả đội ngũ giáo viên.
2. Hình thức công khai
Thực hiện công khai tại bảng thông báo của nhà trường, trang web của đơn vị và trong đại hội phụ huynh học sinh, Hội nghị cán bộ viên chức.
Nhận xét đánh giá: Nhà trường có tiến hành thực hiện 3 công khai theo Thông tư 36/2017 của Bộ GDĐT quy định. Nội dung công khai có theo mẫu hướng dẫn. Qua đây giúp cho phụ huynh biết được chất lượng giáo dục, tình hình cơ sở vật chất của nhà trường đồng thời góp phần tạo niềm tin trong công tác giáo dục của trường.
Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện Quy chế 3 công khai năm học 2017-2018 của trường Tiểu học Phú Mỹ./.

Nơi nhận:                                                                                 Hiệu trưởng
- PGDĐT TP TDM (b/c);
- Lưu: VT.


                                                                                            Nguyễn Trọng Hiền


 

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây